Soft Services

Οι υπηρεσίες Soft Services που παρέχει η REDEX αφορούν την ανάληψη της ευθύνης για όλες ή μερικές από τις μη τεχνικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία μίας εγκατάστασης όπως καθαρισμό, ασφάλεια, τροφοδοσία, μυοκτονία κ.α. και οι οποίες διασφαλίζουν την εργασία του προσωπικού σε ένα ασφαλές, καθαρό και παραγωγικό περιβάλλον.

 

Οι υπηρεσίες μας αφορούν μια εξαιρετικά πελατοκεντρική προσέγγιση, ώστε ο τελικός αποδέκτης να παραμένει επικεντρωμένος στις καθημερινές του εργασίες.

 

Η επιτυχία μας στη διαχείριση των υπηρεσιών απορρέει από το επίπεδο των γνώσεων των στελεχών μας, τη προσπάθεια για βελτιστοποίηση της διαχείρισης του προϋπολογισμού της εταιρίας καθώς και τη βελτίωση των υπηρεσιών με στόχο την ποιότητα και τη μείωση του κόστους.

REDEX - Παρεχoμενες υπηρεσiες

Yπηρεσίες Πράσινου

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της REDEX περιλαμβάνουν την συντήρηση των υφιστάμενων κήπων, τον εμπλουτισμό και εξωραϊσμό τους, καθώς επίσης και την διαχείριση των υδάτινων πόρων στις υπό διαχείριση εγκαταστάσεις.

 

Εξειδικευμένο συνεργείο με επικεφαλής διπλωματούχο γεωπόνο συντάσσει το χρονοδιάγραμμα συντήρησης πρασίνου, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε έργου και αναλαμβάνει την εκτέλεση των αντίστοιχων τακτικών εργασιών.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται: η κοπή, ο καθαρισμός και ο αερισμός του χλοοτάπητα, το κλάδεμα δέντρων και θάμνων, η βασική λίπανση χλοοτάπητα και φυτών, η απομάκρυνση ζιζανίων και άχρηστων αντικειμένων, ο έλεγχος της λειτουργίας του αρδευτικού συστήματος και ο προγραμματισμός του, ο έλεγχος και η εφαρμογή φυτοπροστασίας με κατάλληλα σκευάσματα για την καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών, η αποκομιδή των οργανικών υπολειμμάτων του κήπου (φύλλα, κλαδιά, κομμένο γρασίδι) και η απόρριψή τους, καθώς επίσης και οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου και η αντικατάσταση των κατεστραμμένων φυτών, λόγω απρόβλεπτων εντόνων καιρικών φαινομένων.

 

Η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών γίνεται προληπτικά για συνήθεις ασθένειες, με σκοπό την αποφυγή γρήγορης εξάπλωσής τους και κατασταλτικά, εφόσον διαγνωσθούν. Οι παραπάνω εργασίες αποσκοπούν στη σωστή ανάπτυξη των φυτών του κήπου και σε ένα άριστο αισθητικά αποτέλεσμα.

Yπηρεσίες Καθαρισμού

Περιλαμβάνει τον τακτικό περιοδικό καθαρισμό των υπό διαχείριση εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χρήστη, ώστε να διασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας και παραμονής στους χώρους, αλλά και αρχικούς ή έκτακτους καθαρισμούς που πραγματοποιούνται κατόπιν επιθυμίας του πελάτη.

 

Το προσωπικό που εκτελεί τις εργασίες καθαρισμού είναι απόλυτα εξειδικευμένο, διαθέτει πείρα και γνώση του αντικειμένου και χρησιμοποιεί σύγχρονα μέσα (μηχανές πλύσης-στέγνωση, περιστροφικές μηχανές, πολύστροφες μηχανές για γυάλισμα, απορροφητικές μηχανές σκόνης και υγρών, μηχανές για καθαρισμό μοκετών και χαλιών, πλυστικά-πιεστικά μηχανήματα, μηχανές καθαρισμού με ατμό κ.α.),  που του επιτρέπουν να επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Σε καθημερινή βάση, ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα καθαρίζονται μετά από κάθε χρήση και ελέγχονται για την οποιαδήποτε τυχόν δυσλειτουργία. Το αρμόδιο προσωπικό, για τη χρήση του εξοπλισμού, ενημερώνει τον επόπτη βάρδιας για την οποιαδήποτε δυσλειτουργία, ώστε να αποκαθίσταται άμεσα.  Σε περιοδική βάση, τα μηχανήματα καθαρισμού συντηρούνται με βάση της προδιαγραφές του κατασκευαστή.

 

Όλα τα υλικά καθαρισμού που χρησιμοποιούνται είναι τα πλέον επώνυμα, υψηλής ποιότητας και οι προδιαγραφές τους είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας και Περιβάλλοντος που εφαρμόζει η REDEX.

Τα καθαριστικά προϊόντα που έχουν επιλεγεί φέρουν έγκριση (βεβαίωση καταχώρησης στο ειδικό μητρώο απορρυπαντικών) από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Τα απολυμαντικά προϊόντα, φέρουν απαραίτητα έγκριση (άδεια κυκλοφορίας) από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και παράλληλα σήμανση CE. Όλα τα παραπάνω προϊόντα διαθέτουν επίσης Δελτίο Τεχνικών Προδιαγραφών και Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές της κοινοτικής οδηγίας 91/155.

 

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται ως προς τις ιδιότητές τους, να είναι δηλαδή όσο το δυνατόν βιοδιασπώμενα, φιλικά προς το περιβάλλον και λιγότερο επιβλαβή προς τον χρήστη.

Yπηρεσίες Φύλαξης Εγκαταστάσεων

Περιλαμβάνει την στατική φύλαξη εγκαταστάσεων, τη φύλαξη με περιπολίες και την επίβλεψη με ηλεκτρονικά μέσα.

Η στατική φύλαξη προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε πελάτη και χώρου και πραγματοποιείται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό (κατόχους άδειας security). Το προσωπικό φύλαξης εγκαθίσταται μόνιμα και χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα ελέγχει τους υπό διαχείριση χώρους και επικοινωνεί με το Κέντρο Λήψης Σημάτων της REDEX ανά πάσα στιγμή.

 

Η φύλαξη των χώρων, μεταξύ άλλων, αποσκοπεί στην αποφυγή φθορών και δολιοφθορών, στην αποφυγή κλοπών, στη διακριτική απαγόρευση της εισόδου και την απομάκρυνση «ανεπιθύμητων» επισκεπτών, στην εφαρμογή των όρων του κανονισμού λειτουργίας (όπως η απαγόρευση καπνίσματος εντός των χώρων) κ.α.

 

Οι φύλακες είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων (άνοιγμα, κλείσιμο, ασφάλιση χώρων, πυρασφάλεια, ορθολογική χρήση των διαφόρων συσκευών) και επιπλέον ενημερώνουν σε περίπτωση διαπίστωσης κάποιας βλάβης τον συντηρητή των εγκαταστάσεων και τον διαχειριστή, είτε με άμεση επικοινωνία είτε μέσω ειδικού εντύπου παρατηρήσεων.

 

Το προσωπικό φύλαξης είναι εκπαιδευμένο σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης τρομοκρατικών ενεργειών, πυρασφάλειας, δημοσίων σχέσεων, ληστειών καθώς και για τα ιδιαίτερα κατά περίπτωση καθήκοντα που μπορεί να αναλάβουν.

Το προσωπικό επιλέγεται έτσι ώστε να διακρίνεται από εχεμύθεια και εντιμότητα, να έχει άνεση επικοινωνίας με το κοινό, να συνεργάζεται άριστα με τις αρχές (Αστυνομία, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική κτλ.), καθώς επίσης και να μπορεί να διαχειρίζεται περιστατικά έκτακτης ανάγκης, να είναι σε θέση να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες και το χειρισμό όλων των συστημάτων ασφαλείας και να παρέχει άμεση πληροφόρηση στο τεχνικό τμήμα της REDEX για τυχόν δυσλειτουργία των κρίσιμων συστημάτων, όπως για παράδειγμα το σύστημα πυρανίχνευσης.

MENU

WEB SITE LANGUAGE

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ENGLISH