Λοιπές Υπηρεσίες

Η REDEX εξειδικεύεται στην παροχή ευρέως φάσματος υπηρεσιών, οι οποίες συμπληρώνουν τις βασικές δραστηριότητες των πελατών της.

 

Συνδυάζοντας άρτια πληθώρα υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών παρέχουμε αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις για τους πελάτες με βασικό άξονα την κάλυψη των αναγκών τους.

Οργάνωση Έργων Μετεγκατάστασης

Η μετεγκατάσταση μίας πολυεθνικής εταιρείας ή ενός οργανισμού αποτελεί μία σύνθετη και απαιτητική διαδικασία.

 

Εμείς αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας να συντάξουμε το ακριβές χρονοδιάγραμμα της μετεγκατάστασης, όπου περιλαμβάνονται όλα τα στάδια και τα εμπλεκόμενα συνεργεία, να οργανώσουμε και να συντονίσουμε τη φυσική μεταφορά του σταθερού και κινητού εξοπλισμού, να φροντίσουμε για την αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος, καθώς και να σας προστατεύσουμε από πιθανές αστοχίες ή λάθη που συχνά εμφανίζονται κατά την υλοποίηση του προγράμματος μετεγκατάστασης.

 

Σε κάθε στάδιο, το εξειδικευμένο προσωπικό της REDEX  βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον πελάτη, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή και ταχύτερη υλοποίηση του έργου.

Μυοκτονίες - Απεντομώσεις

Οι μυοκτονίες αφορούν στην τοποθέτηση τροφικών δολωμάτων, εγκεκριμένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε καίρια σημεία των κτιριακών εγκαταστάσεων, μέσα σε Δολωματικούς Σταθμούς.

 

Αντίστοιχα, οι απεντομώσεις πραγματοποιούνται με ψεκασμό εγκεκριμένων φαρμάκων και όταν στους χώρους απουσιάζει όλο το υπαλληλικό προσωπικό, ενώ προϋποθέτουν και τη χρήση όλων των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας.

Βελτιστοποίηση, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση εγκαταστάσεων

Η REDEX παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε κτιριακές εγκαταστάσεις και προχωρά στην υλοποίηση λύσεων εκσυγχρονισμού, αναβάθμισης ή και τροποποίησης του εξοπλισμού, πάντα με γνώμονα το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για τον χρήστη.

MENU

WEB SITE LANGUAGE

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ENGLISH